Waar onze school voor staat

 

Missie van de school

De samenlevingsschool staat open voor alle ouders en kinderen die de identiteit van de school en elkaars levensbeschouwing respecteren. De school biedt een veilige leeromgeving waar een vaste structuur met routines en ritmiek en basis zijn voor ieders ontwikkeling. De school is een plek waar iedereen met en van elkaar leert in een uitdagende boeiende omgeving waar kansen liggen voor een optimale ontwikkeling. De driehoek leerling, ouder en school wordt stevig ingezet om te reflecteren op de eigen ontwikkeling van het kind.

 

Identiteit

Een kind dat geaccepteerd en gerespecteerd wordt zoals hij is, kan zich ontwikkelen tot een zelfredzame persoonlijkheid als onderdeel van de samenleving. 

 

De samenlevingsschool is gebaseerd op twee uitgangspunten en is daardoor algemeen toegankelijk:

Vanuit het openbaar onderwijs is er principiële gelijkwaardigheid van en respect voor de godsdienstige en/of levensbeschouwelijke achtergrond van ouders, leerlingen en personeelsleden.

Voor het christelijk onderwijs is de Bijbel de belangrijkste inspiratiebron voor het omgaan met elkaar, de medemens en de omringende wereld. Daarbij wordt alle ruimte gegeven aan iedereen met respect voor ieders inbreng.

De samenlevingsschool baseert haar activiteiten dan ook op waarden en normen die voortkomen uit deze twee uitgangspunten en achterliggende overtuigingen. Hiermee wordt beoogd een zinvolle en constructieve verbinding aan te brengen tussen verleden, heden en toekomst van het basisonderwijs in de wijk Rodenburg te Leek.

De gelijkwaardigheid en het respect komen tot uiting in de omgang met elkaar, het pedagogisch handelen van leerkrachten en het onderwijskundig programma van de school.

Onder ‘identiteit’ wordt het inspirerende en bindende element verstaan tussen overtuiging en handelen; het uit zich door het omgaan met elkaar, het pedagogisch handelen en het onderwijs.

Op school wordt lesgegeven door personeel, dat de uitgangspunten van de samenlevingsschool onderschrijft en ook uitdraagt. Van nieuw te benoemen personeel wordt dit ook verwacht.

Inspraak en betrokkenheid van ouders wordt serieus genomen via de identiteitscommissie en de medezeggenschapsraad.

Kernwaarden zijn: respect, vertrouwen, openheid, gelijkwaardigheid

Om deze kernwaarden goed in praktijk te kunnen laten brengen zijn nodig: herkenbaarheid, draagvlak en het kennen van elkaars uitgangspunten. 

 

 

Onderwijs

In alles wat we willen doen ligt uitdaging. Uitdaging brengt mensen in beweging. Dit vertaalt zich in: lesstof op maat en differentiatie naar niveau en tempo; een uitdagende leeromgeving met goede werkplekken en met ruimte voor sfeer en presentatie van leerlingenwerk; boeiende en uitdagende schoolpleinen.  

  

We streven naar verbondenheid door: de school te ervaren als leefgemeenschap; een goed contact te hebben met elkaar als team, kinderen en ouders; het samen organiseren van diverse activiteiten waarbij we elkaar ontmoeten en met en van elkaar leren.

Uniciteit van ieder mens is uitgangspunt. We benadrukken de individuele mogelijkheden van elk kind. Hieronder verstaan we het ontwikkelen van eigen talenten d.m.v. het aanbieden van een verscheidenheid aan werkvormen en leerinhouden; rekening houden met de sociale en emotionele diversiteit.

De school wordt gekenmerkt door veiligheid. Hieronder verstaan wij een pedagogisch klimaat waarin het kind zich kan ontwikkelen en waarin het zichzelf kan en mag zijn. Dit pedagogische klimaat creëren we door: wederzijds vertrouwen en respect; een geordende leeromgeving; het bespreken en opstellen van positieve regels.   

 

Het jonge kind

De visie van ons onderwijs in de onderbouw, en met name in groep 1 en 2, gaat uit van een ontwikkelingsgerichte benadering. Betekenisvolle en ontwikkeling bevorderende activiteiten vormen de kern van de praktijk in de onderbouw. 

Ontwikkelingsgericht werken betekent dat de leerkracht oog heeft voor het kind, zodat er gespeeld kan worden in de zone van de naaste ontwikkeling met passende stapstenen.

Alle activiteiten worden gekozen vanuit een thematisch onderwijsaanbod van betekenisvolle samenhangende activiteiten, op basis van vooraf vastgestelde leer- en ontwikkelingsdoelen. Er is aandacht voor veiligheid, structuur, zelfstandigheid en aandacht voor verschillende ontwikkelingsfases. 

 

Cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs draagt bij aan een veelzijdige algemene ontwikkeling van kinderen en aan kennis en vaardigheden die ze nu en later nodig hebben om de wereld om zich heen te lezen en te begrijpen, ervan te genieten en er actief aan deel te nemen.

Cultuuronderwijs heeft een vaste plek in ons onderwijs in samenhang met de andere vakken. De ontwikkeling van creativiteit draagt bij aan de leerprestaties en ontwikkelingen van kinderen.

De verschillende vakken worden zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden, er wordt steeds gezocht naar horizontale samenhang met andere vak- en vormingsgebieden.

Cultuureducatie staat in directe relatie met de benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw. De vaardigheden zijn belangrijk omdat de wereld constant verandert. Het is aan ons om hierin mee te bewegen en onze kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst.

Dit betekent dat we ten aanzien van cultuureducatie de kinderen kennis laten maken met onze cultuur in de ruimste zin van het woord. De kinderen oriënteren zich op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van kunst, cultureel erfgoed en media. Ze leren (be)kijken en (be)luisteren, creëren en betekenis geven, bespreken en reflecteren en creatief denken.

Wij willen de kinderen van onze school hiervoor een goede basis meegeven waardoor ze met open vizier de volgende stap in hun ontwikkeling kunnen en durven maken.