MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een soort ondernemingsraad, maar dan in het onderwijs. De MR heeft een eigen reglement, waarin staat welke zaken het algemeen bestuur met de MR moet overleggen, alvorens er besluiten worden genomen. Er staat ook in over welke zaken het algemeen bestuur alleen maar een beslissing mag nemen, als de MR daartoe zijn instemming heeft verleend. De directeur onderhoudt de contacten met de MR. De MR heeft een ouder- en personeelsgeleding. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders, de personeelsvertegenwoordiging door het personeel. Zaken die voor alle scholen van de vereniging gelden worden behandeld in de overkoepelende GMR.